top of page
hintergrund-quer.jpg

Share 4.0 SK-AT má za  cieľ  vytvorenie strategicky udržateľnej a na výsledky orientovanej spolupráce kľúčových hráčov pre Sieť inteligentného priemyslu SK-AT všetkých zapojených regiónov na Slovensku a v Rakúsku.

Cieľ projektu sa realizuje prostredníctvom praktického a koordinovaného modelu cezhraničného riadenia výskumu a inovácií, ktoré sa testuje priamo v projekte. Slúžia k tomu vzorové pilotné projekty s vysokou mierou efektívnosti, do ktorých sú zapojené mnohí aktéri s rozhodovacou právomocou, multiplikátori a cieľové skupiny z administratívy a politiky, výskumu a obchodu. Funkčnosť siete spolupracujúcich organizácií je ukotvená prostredníctvom  Memoranda o porozumení. Výstupy a výsledky projektu budú ďalej dostatočne a efektívne podporené stratégiou a akčným plánom na roky 2021 – 2027  a budú sa implementovať aj po skončení projektu.

Hlavnými výsledkami sú: (1) intenzívna spolupráca medzi inštitúciami v oblasti výskumu a inovácií pre Priemysel 4.0, ktorá sa týka 8 projektových partnerov a minimálne 8 ďalších organizácií (decision-makers, cieľové skupiny) vo vybraných regiónoch Slovenska a Rakúska; (2) cielený vývoj a implementácia pilotných projektov s témami relevantnými pre Slovensko a Rakúsko, ako sú robotika a trvalo udržateľná výroba; (3) konzistentné organizačné ukotvenie spolupráce podporené stratégiou a akčným plánom na roky 2021 – 2027. 

Na jednej strane to umožní vývoj spoločných, cezhraničných produktov a služieb pre oblasť výskumu a inovácií (napr. koordinácia výskumnej infraštruktúry) a na druhej strane bude podporených minimálne 8 ďalších výskumných inštitúcií pre cezhraničné, medzinárodné, medziregionálne výskumné, transferové a inovačné projekty.

Home

 

Pracovný balík 3 stanovuje základy udržateľnej spolupráce (výstup 1: základ pre Sieť inteligentného priemyslu SK-AT), ktorý je doplnený dvomi výstupmi pracovného balíka 4 (stratégia a akčný plán 2021-2027 alebo memorandom o porozumení).  Tieto výstupy umožnia dostatočnú a efektívnu spoluprácu medzi príslušnými aktérmi s rozhodovacou právomocou a multiplikátormi pre Priemysel 4.0 a výrazne a natrvalo ho ukotvia. Výsledky pilotných projektov (výstup 2, pracovný balík 3) sa  využijú opakovane alebo budú zapracované v rámci procesu strategického plánovania.

Aktéri projektu nadväzujú úzku spoluprácu s veľkým počtom organizácií  s rozhodovacou právomocou z oblasti správy a politiky (napr. ministerstvá v Rakúsku a na Slovensku, regionálna samospráva a pod.), výskumu a inovácií, biznisu pre intenzívnu spoluprácu nad rámec trvania projektu. Projektu disponuje praktickým modelom riadenia vrátane pracovných štruktúr a pracovných procesov, tak aby bola sieť pripravená na budúce úlohy.

Dostatok aktívnych, kompetentných partnerov v Sieti inteligentného priemyslu SK-AT a zapojených cieľových skupín zabezpečí nielen cielené využitie výstupov projektu – dohodnuté a stanovené v pláne do roku 2027, ale podporí aj ekonomickú udržateľnosť výsledkov. Tomu napomôžu aj strategické európske partnerstvá vytvárané v rámci projektu. Vo všeobecnosti budú výstupy a výsledky projektov v tejto kooperačnej sieti operatívne a strategicky využívané a ďalej rozvíjané (napr. pracovné skupiny pre transfer znalostí SK-AT, spoločné využívanie a koordinácia výskumnej infraštruktúry).

Arbeitspakete

Pracovné balíky

Pracovný balík 1
Management

Vedúci partner koordinuje implementáciu projektu pomocou efektívneho projektového manažmentu, aby sa zabezpečilo, že projekt bude realizovaný spoločne a cezhranične v súlade so žiadosťou. Základom pre riadenie sú projektová žiadosť, zmluva o partnerstve a zmluva o ERDF. Na začiatku projektu, ako súčasť úvodného stretnutia projektových partnerov, sú definované a zostavené riadiace štruktúry (zodpovednosti, postupy, komunikácia v rámci partnerstva atď.) vo forme príručky pre riadenie (aktivita 1).

Aktivita 2 je o kontrole projektovej práce prostredníctvom pravidelných partnerských stretnutí (koordinácia v rámci partnerstva), ale aj o neustálom kontakte s prvostupňovou kontrolou a Spoločným sekretariátom. Aktivita 2 zahŕňa aj monitorovanie projektu s podávaním správ zo strany partnerov príslušnej prvostupňovej kontrole alebo vedúceho partnera programovej autorite.

Aby bolo možné zaručiť kvalitnú realizáciu projektu, je implementovaný systém riadenia kvality a rizík. Priebežným monitorovaním projektu a kontrolou výsledkov projektu na stretnutiach projektových partnerov a prostredníctvom partnerských správ sú identifikované možné riziká , ktoré sú následne spoločne analyzované  a tým minimalizované (aktivita 3). V priebehu podávania správ partnermi (pozri aktivitu 2) sa vypracúvajú a zlučujú aj finančné správy partnerov a týmto spôsobom sa Spoločnému sekretariátu komunikuje finančný stav projektu (aktivita 4).

Pracovný balík 2
komunikácia

Stratégia komunikácie sa týka pravidiel a typov komunikácie v rámci partnerstva, ako aj externej komunikácie s cieľovými skupinami. Zoznam médií, ktorý vytvoria strategickí mediálni partneri, umožňuje každému partnerovi projektu šíriť výsledky projektu vo svojej programovej oblasti.

Sú naplánované tri verejné podujatia, jedno v Eisenstadte 10/2021, jedno v Bratislave 4/2022 a jedno je plánované na koniec projektu vo Viedni 10/2022. Prostredníctvom týchto podujatí sa do projektu aktívne zapájajú zástupcovia cieľových skupín a zainteresované strany, aby projekt spoznali a načrtli a iniciovali možnosti spolupráce. Tieto príležitosti slúžia aj na všeobecné šírenie cieľov a obsahu projektu a otvárajú možnosť ďalšej spolupráce (aj po skončení projektu). Z každého z týchto podujatí bude vydaná  tlačová správa tak, aby sa obsah projektu dostal do povedomia širokej verejnosti.

V oblasti digitálnych aktivít sa projektové partnerstvo zameriava na dvojjazyčnú webovú stránku projektu, zasielanie newsletterov a tvorbu e-knihy. Webová stránka projektu slúži ako komunikačný prostriedok na prezentáciu obsahu a výsledkov cieľovým skupinám a zainteresovanej verejnosti. Neustále sa rozširuje o najnovšie výsledky. Interaktívna e-kniha slúži ako projektová brožúra a obsahuje všetky relevantné informácie o projekte a jeho výsledkoch.

Pracovný balík 3
Pracovný základ a pilotné projekty pre Smart Industry Network SK-AT

Cieľom pracovného balíka 3 je vytvoriť trvalo použiteľný pracovný základ pre dostatočnú a efektívnu spoluprácu medzi kľúčovými hráčmi pre výskum a inovácie v SK-AT so zameraním na spoločné pracovné štruktúry, procesy zapájania zainteresovaných strán, opatrenia pre znalostný a technologický transfer atď... Presadzuje sa aj okamžitá implementácia vzorových pilotných projektov s vysokou mierou účinnosti v dvoch vybraných oblastiach (priemyselné asistenčné systémy a  udržateľné výrobné systémy).

Pracovný balík dôsledne pracuje na konkrétnych, vysokokvalitných implementačných výsledkoch (napr. prenos znalostí pre nové technológie, využívanie osvedčených riešení, využívanie spoločných výskumných štruktúr). Okrem toho je ustanovená skupina cieľových skupín a rozhodovacích orgánov relevantných pre SK-AT. Obe slúžia k trvalo udržateľnému využívaniu a ukotveniu projektu.

Na zabezpečenie vysokej kvality implementácie sa analyzujú osvedčené úspešné príklady z SK-AT a EÚ, prípadne prebieha koordinácia s doplnkovými a synergickými projektmi.

Vedúci partner/ PIA je zodpovedný za koordináciu tohto pracovného balíka a tiež za ukotvenie hlavného výstupu „Pracovný základ pre Sieť inteligentného priemyslu SK-AT“ vrátane zodpovedajúcej aktivity a detailných výstupov. Projektový partner 5/PRO zodpovedá za všetky oblasti (výstup, činnosť, výsledok) vývoja a implementácie vybraných pilotných akcií. Všetci partneri projektu zásadne prispievajú k rozvoju, implementácii a ukotveniu. Dvaja hlavní zodpovední partneri koordinujú jednotlivé pracovné oblasti, interne a plošne.

Vzhľadom na súčasnú pandémiu sa rozsiahle skúsenosti partnerov dôsledne využívajú aj na digitálnu spoluprácu a organizovanie digitálnych podujatí a workshopov.

Pracovný balík 4
Projektové ukotvenie a udržateľnosť Siete inteligentného priemyslu SK-AT

Cieľom pracovného balíka 4 je trvalo udržateľné ukotvenie výstupov a výsledkov projektu prostredníctvom  Siete inteligentného priemyslu SK-AT. To je zabezpečené na jednej strane stratégiou a akčným plánom a na druhej strane dohodou o organizácii, pravidlách a metodike spolupráce v rámci siete partnerov a stakeholderov (Memorandum o porozumení, MoU) po skončení projektu.

Pracovný balík dôsledne rozpracováva dostatočné a efektívne využitie výsledkov projektu. Aktivizuje sa najmä dostatočný počet kvalifikovaných aktérov pre výskum a inovácie z SK-AT a EÚ (napr. technologické platformy, vedúce projekty, európske centrá digitálnych inovácií), ktorí sa dohodnú na spoločných metodikách (operačných a strategických) vo viacročnom kontexte pre Priemysel 4.0. Toto je podporené partnerskými hodnoteniami pre kontrolu vplyvu a zabezpečenia kvality.

Projektový partner 1/SIEA zodpovedá za koordináciu tohto pracovného balíka a tiež za ukotvenie hlavného výstupu „Stratégia a akčný plán 2021-2027“ vrátane zodpovedajúcich aktivít a detailných výstupov, ako aj za súvisiacu aktivitu „Sieťovanie akčných oblastí so strategickými iniciatívami“. Vedúci partner/PIA je zodpovedný za všetky oblasti (výstup, činnosť, výsledok) Memoranda o porozumení pre Sieť inteligentného priemyslu SK-AT, ako aj za aktivitu „Riadenie sprievodných, na vzdelávanie orientovaných peer review“. Všetci partneri projektu zásadne prispievajú k rozvoju, implementácii a ukotveniu. Dve hlavné zodpovedné osoby tiež koordinujú aktivity plošne pre celý pracovný balík 4.

V dôsledku súčasnej pandémie sa už osvedčené znalosti partnerov dôsledne využívajú aj pre digitálne aplikácie.

Arbeitspaket 1: Management
Arbeitspaket 2: Kommunikation
Arbeitspaket 3: Arbeitsbasis und Pilotprojekte
Arbeitspaket 4: Projektverankerung und Nachhaltigkeit

Projektoví partneri

Forschung_bgld_Logo_RGB.jpg
Fotec_Logo.png
plattform Industrie 4.0.jpg
Industry 4.0 UM.jpg
NCR_logoSmall.png
Profactor.jpg
UMMS SAV.jpg
SIEA.jpg
Projektpartner
hintergrund-quer.jpg

Kontakt

Forschung Burgenland GmbH

7000 Eisenstadt, Campus 1

 

E-Mail:

pmo@forschung-burgenland.at
 

Tel.: 

 +43 (0) 5 / 7705 - 5400

Danke für Ihre Nachricht!

* povinné polia

Kontakt
bottom of page